วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อสอบพนักงานราชการ กศน.


ตามประกาศจาก สำนักงาน กศน. เรื่องการสรรหาและและเลือกสรรพพนักงานราชการทั่วไป ที่ผ่านมาและจะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดการประเมิน วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 นั้น

ผู้เข้าสอบทุกท่านควรมีความรู้ดังต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9. นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.

ขอให้ท่านโชคดีในการทำข้อสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น