วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

อบจ.ลำพูน เปิดสอบครูอัตราจ้าง 6 ตำแหน่ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเปิดสอบครูอัตราจ้างจำนวน 6 อัตรา (จ้างตามพันธกิจ)ตำแหน่งต่อไปนี้
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
4. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา

เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิ และระเบียบผลการเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่ายหน้าตรง 3 ใบ
5. ใบรับรอแพทย์
6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
7. หลักฐานการสมัครอื่นๆ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 กันยายน 2553 ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หรือติดต่อที่ 0-5359-7260 ต่อ 110, 111

1 ความคิดเห็น: