วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

รับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
 
        ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน ตําแหน่ง ครูผู้สอนประจําห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านดอน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ๑.  ลูกจ้างชั่วคราว
 
                ตําแหน่ง  ครูผู้สอนประจําห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก จํานวน ๑ ตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง ๗,๙๔๐.- บาท
 
 ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
 
      ๒.๑  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗
 
      ๒.๒  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  วิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือวิชาเอกอื่นที่ผ่านการอบรม พ.ค.ศ. ตามระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ  และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙        
 
      ๒.๓  เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 
      ๒.๔  มีสัญชาติไทย
 
      ๒.๕  อายุไม่เกิน ๓๕  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย
 
      ๒.๖  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์
 
      ๒.๗  มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์/รถยนต์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
 
      - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / หนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอนจากคุรุสภา
 
  ๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
 
      ๔.๑  เอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษา
 
      ๔.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / หนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอนจากคุรุสภา
 
      ๔.๓  สําเนาทะเบียนบ้าน
 
      ๔.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 
                ๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑.๕ × ๒  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน   ๖  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๒   รูป
 
      ๔.๖  ใบรับรองแพทย์
 
      ๔.๗ หนังสือรับรองประสบการทำงาน (ถ้ามี)
 
      ๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
  

๕. กําหนดการรับสมัครและคัดเลือก  
 
      - รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
                - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 
                - สอบคัดเลือกวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในเรื่องต่อไปนี้  
 
                              1.ความรู้และความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ  ทักษะทางด้านการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (๑๐๐ คะแนน)
 
                              2.คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ์  ความซื่อสัตว์ ความรับผิดชอบ  ความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  ความอดทนและเสียสละ  การมีจิตสำนึกให้บริการที่ดี  การประสานงานและการให้บริการ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ (๕๐ คะแนน)
 
                   - ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 
                   - รายงานตัวและทําสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
 
 ๖. สถานที่ติดต่อ
 
              ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๑๖ หมู่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๐๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๕๒๑๕๙, ๐๘-๑๔๗๓-๐๘๒๘ รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ